Хэрэглэгчдийн дулааныг сунгасантай уялдан 2019 оны дулаан хангамжийн шугам тоноглолд хийх зуны засварыг 5 дугаар сарын 16-наас эхэлсэн. Дараах газруудад өнөөдрөөс эхлэн халуун ус хязгаарлалаа.